清华合成与系统生物学中心
Tsinghua Center for Synthetic and Systems Biology

Core PI

Ting Chen
Jin Gu
Rui Jiang
Shao Li
Yanda Li
Xiao Liu
Zhi Lu
Dong Wang
Xiaowo Wang
Zhen Xie
Michael Q. Zhang
Xuegong Zhang
Ting Zhu

Research Track

Ning Chen
Yang Chen
Juntao Gao
Liyang Liu

Collaboration PI

Guoqiang Chen
Wei Guo
Bo Hong
Yun Lu
Anming Meng
Hui Wang
Xiaoqin Wang
Li Wu
Wei Wu
Bing Xu
Yunfeng Yang
Linqi Zhang
Jizhong Zhou