Master
Ping Li 2000 Qing Zhou 2001 Kai Yu 2002 Hongkai Ji 2002
Zhenzhen Kou 2002 Xiaodan Fan 2003 Yuan Yuan 2004 Muhua Liu 2004
Junning Li 2005 Jing Zhang 2005 Jie Ying 2005 Hongxin Wu 2005
Xi Ma 2006 Qiang Li 2006 Lijiang Wu 2006 Guanglei Xiong 2006
Jun Li 2007 Wenjia Bai 2007 Zhou Yang 2007 Jiangni Ao 2007
Fang Fang 2007 Bo Jiang 2008 Yunquan Bao 2008 Xuebing Wu 2009
Ningbo Zhang 2009 Ying Liu 2009 Yezhou Huang 2010 Yijie Li 2010
Lu Meng 2011 Wangshu Zhang 2011 Jun Yuan 2011 Bai Jiang 2012
Shiwen Zhao 2012 Ruijuan Li 2012  
 
Ph. D
Xin Lu 2002 Fang Wen 2003 Yonglong Zhuang 2004 Ying Huang 2005
Jun Cai 2006 Hongyuan Chen 2006 Xiangqing Sun 2006 Huiyu Xia 2006
Xuesong Lv 2007 Tao He 2007 Jianning Bi 2008 Xiaowo Wang 2008
Jing Zhang 2009 Tingting Li 2009 Shicai Fan 2009 Jin Gu 2009
Tao Peng 2009 Yulong Zhang 2009 Dandan Song 2009 Hongshan Jiang 2009
Yunfei Pei 2010 Pufeng Du 2010 Zhengpeng Wu 2010 Wanwan Tang 2010
Xi Wang 2011 Tao Ma 2011 Ting Zhang 2011 Bo Zhang 2012
 
Postdoctoral Fellows
Chenghai Xue 2008 Le Lv 2009 Yong Chen 2011 Yang Chen 2011
Da Zhou 2013 Monica C. Sleumer 2013